ปฏิรูปอาชีวศึกษา ตั้งเป้าเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ

คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาเสนอ 3 แนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาตั้งเป้าเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อตอบสนองความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ให้มากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงให้ความสำคัญในการปฏิรูปอาชีวศึกษาทั้งระบบ เนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ล่าสุด คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) ได้เสนอแนวทางปฏิรูปอาชีวศึกษาใน 3 แนวทาง

คือ การเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศซึ่งผู้จบอาชีวะจะต้องมีงานทำ การสร้างผู้เรียนสายอาชีพมีทักษะในทางปฏิรูปและ การสร้างผู้เรียนอาชีวะมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมตั้งเป้าเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อตอบสนองความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ให้มากขึ้น นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษามีข้อเสนอ สร้างแรงจูงใจในการเพิ่มค่าตอบแทนผู้เรียนสายอาชีพ เช่นในสาขาขาดแคลนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)เดิม ค่าตอบแทนอยู่ที่ 11,400 บาท เป็น 12,000 บาท และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)เดิม 13,280 บาท เป็น 14,000 บาท เป็นต้น รวมถึงการให้ทุนเรียนฟรีแก่ผู้เรียนสายวิชาชีพในสาขาที่ขาดแคลนและสาขาที่ประเทศมีความต้องการประมาณร้อยละ 20 ของผู้เรียนอาชีวะทั้งหมดและการให้ทุนในกลุ่มผู้เรียนพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ขณะเดียวกันจะเพิ่มวงเงินกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้เต็มจำนวนโดยอาจคิดดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย อีกทั้งจะมีการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสายอาชีพจำนวน 5,000 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth